Bài 7 Tìm hiểu trang admin wordpress

0
103

Trong danh sách hệ thống menus trên thì lần lượt mỗi menu có chức năng như sau:

wordpress-future-dashboard

  1. Dashboard: Trang thống kê website, nơi thông báo các thông tin cập nhật về plugin, theme, thống kê bình luận, bài viết, …
  2. Posts: Trang quản lý thể loại bài viết. Ví dụ bạn tạo website tin tức thì đây là nơi quản lý các chuyên mục, các bài viết tin tức.
  3. Media: Trang quản lý các tập tin hình ảnh, video, audio, xml, …
  4. Pages: Quản lý danh sách các trang. Ví dụ trong website có một số trang đặc biệt như trang giới thiệu, trang quy định, … đây là những loại trang không thuộc một chuyên mục nào.
  5. Comments: Trang quản lý bình luận trên website.
  6. Appearance: Trang quản lý danh sách các themes, widget, menu, customize themes
  7. Plugins: Trang quản lý danh sách các plugin (tính năng mở rộng)
  8. Users: Trang quản lý thành viên
  9. Tools: Trang quản lý nhập/xuất các tập tin lưu trữ dữ liệu bài viết của website
  10. Settings: Quản lý các thông số cấu hình quan trọng của website.

Xem video hướng dẫn