Bài 1 Hướng dẫn cài đặt opencart 2.x

0
240
  • Bước 1 : Download source code
  • Bước 2: Upload source code lên XAMPP hoặc hosting hoặc VPS
  • Bước 3: Giải nén source code
  • Bước 4: Tạo cơ sở dữ liệu sql
  • Bước 5: Cài đặt và Cấu hình Opencart
  • Bước 6 : Kiểm tra lại website đã hoạt động

Video Hướng Dẫn